Simo Hörkön Sukuyhdistys ry Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Simo Hörkön Sukuyhdistys ry.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Paimion kunta.

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on lähentää suvun jäseniä toisiinsa, perehtyä menneisiin sukupolviin ja heidän työhönsä sekä edistää kunnioitusta esivanhempien työtä kohtaan.

4 §
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia ja keskustelutilaisuuksia sekä suorittaa suvun aikaisempiin vaiheisiin liittyvää tietojen keräystä.

5 §
Jäseneksi voi liittyä jokainen sukuun kuuluva perheineen sekä ne, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jotka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

6 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosittain pidettävässä vuosikokouksessa.

7 §
Hallituksena toimiva johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi varsinaista ja kolme varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, ensin arvalla ja sen jälkeen vuorotellen.

8 §
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkalijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri erikseen.

10 §
Yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

11 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

12 §
Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana. Johtokunta määrää lähemmin kokouksen ajasta. Muita kokouksia pidetään kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sanomalehti Johannekselaisessa sekä mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla.

13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
3. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien
hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta tilivuotta varten.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
7. Valitaan kaksi varsinaista- ja yksi varajäsen johtokunnan erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja yhdistyksen tilejä
ja hallintoa tarkastamaan.
9. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista.

14 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

15 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu, ja jos vähintään ¾ sitä kannattaa.

16 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on varat  täytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.